Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

In deze masterclass vormt de onderlinge ervaringsuitwisseling een belangrijke component; docenten en deelnemers leren van elkaar.

Brochure

Module 1 - Transities in een complexe maatschappelijke en politieke context

Kernvraag: Wat zien wij als de hedendaagse opdracht van onze organisatie als we kijken naar belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en hoe die doorwerken in onze praktijk?

Module 2 - Zelfuitputting en fragmentering van complexiteit

Kernvraag: Welke reacties op de besproken maatschappelijke ontwikkelingen zijn problematisch? Welke leiden tot zelfuitputting? Tot fragmentering en verkokering?

Module 3 - Een driewerelden benadering van zelfregie

Kernvraag: Wat betekent het om in sociaal-constructieve zin vanuit meerdere perspectieven te kijken naar organisaties en ons eigen functioneren daarin? Het gaat hier om de verstrengeling van drie perspectieven op veranderen gezien vanuit gedrag, vanuit persoon en vanuit omgeving. Deze drie perspectieven verwijzen naar drie veranderparadigma’s in de West-Europese geschiedenis van het denken over veranderen en veranderbaarheid van mens, organisatie en samenleving.

Module 4 - Cognitieve basiscompetenties van veranderen: ontwikkeling van een lerende organisatie

Kernvraag: Wat houdt het cognitief handelingsvermogen van organisaties in en hoe kunnen die competenties worden aangesproken en versterkt? Waar liggen op dit gebied sterke en zwakke punten in ons functioneren en welke adviezen geven we hier aan onszelf?

Module 5 - Intrapersoonlijke basiscompetenties van veranderen: ontwikkeling van een warme organisatie

Kernvraag: Hoe zit het in de organisatie met de aandacht voor de persoonlijke factor en voor de binnenwereld van mensen en hoe kunnen we de competenties van mensen op dit gebied versterken?

Module 6 - Basiscompetenties van maatschappelijk verantwoord handelen: ontwikkeling van een maatschappelijk verantwoorde organisatie

Kernvraag: Hoe zit het met het sociaal-maatschappelijk handelingsvermogen van de organisatie en wat kan daarin worden verbeterd?

Module 7 - Bijdragen aan vitaliteit en bevlogenheid in het werk

Kernvraag: Wat zijn nu de kernaspecten van de zelfreguleringsbenadering en hoe dragen deze bij aan een bezielende manier van werken en aan verduurzaming van organisatie en samenleving?

Module 8 - Presentaties en uitreiking certificaat

Kernvraag: Hoe kan ik het geleerde toepassen binnen de organisatie? Hoe pas je het geleerde toe bij het oplossen van een vraagstuk dat je centraal wilt stellen.