Programma

Het programma van de Masterclass The Future of Work bestaat uit 7 bijeenkomsten (modules). Alvast meer informatie? Neem contact op met aags-fmg@uva.nl.

AAGS

Fotograaf: Haystaak

Module 1 - Foresight: Arbeidsmarkt 2025

De impact van de (disruptieve) onderstromen op werk, organisaties en werkenden

Met een grote sprong voorwaarts starten we deze collegereeks in het jaar 2025. Welke structurele ontwikkelingen konden we reeds in 2017 voorzien? Welke trends hebben verrassende wendingen gegeven aan onze kijk op werk en de arbeidsmarkt? En welke mogelijke toekomsten, uitdagingen en kansen kunnen we identificeren voor verschillende toekomstscenario’s rondom werk.

 • Interactie/Praktijk:
  • Wat is de scope (HR als staf, HR als Business Performance)?
  • Wat is je visie op de werk?
  • Wat is je visie op HR?
  • Leadership: Hoe krijg je in je eigen organisatie de verandering voor elkaar?
  • Wat is er nodig om in je eigen organisatie verandering voor elkaar te krijgen?
 • Deze zeer interactieve eerste bijeenkomst heeft als doel om met open vizier de toekomst van werk tegemoet te treden.
 • De blik naar voren leert ons dat we van het verleden veel kunnen leren, maar er niet op kunnen rekenen. Je maakt kennis met de basisprincipes van foresight, leert toekomstsignalen te herkennen en wordt uitgedaagd je eigen aannames, aspiraties en angsten rondom de toekomst van werk te ontdekken.
 • In deze thinkshop richten we ons op het identificeren van te voorziene nieuwe problemen en mogelijkheden rondom HR en de toekomst van werk.

Module 2 - Who’s next: de Wondere Wereld van nieuwe Werkenden

Nieuwe generaties, nieuwe werkvormen en nieuwe wensen op de arbeidsmarkt

Maak kennis met de nieuwe groepen op de arbeidsmarkt en ervaar de diversiteit. Met welke mensen hebben we in toenemende mate te maken, wat drijft hen en wat betekent werk voor hen? We gaan direct in dialoog met jonge werkenden die werk anders willen en/of anders invullen. Hoe kijkt een nieuwe generatie aan tegen de wijze waarop de arbeidsmarkt, organisaties en personeelsbeleid functioneren? En wat kunnen we van elkaar leren als we niet oordelen maar luisteren om te begrijpen?

 • Wie zijn de nieuwe werkenden?
 • In de vorm van een debat adresseren we onderwerpen die de deelnemers bezighouden omtrent de toekomst van werkenden in relatie tot nieuwe groepen op de arbeidsmarkt.
 • We adresseren vooroordelen, ervaren hoe ‘oude taal’, werkwijzen en ‘gewoontes’ de effectiviteit van arbeidsmarktbeleid remmen, maar ontdekken ook nieuwe invalshoeken en praktische ideeën voor het richten, inrichten en verrichten van toekomstgericht beleid en werkvormen.
 • Onder het mom van: je kan beter met dan over de toekomstige werkenden praten, organiseren we een paneldiscussie met nieuwkomers op de arbeidsmarkt: generatie Y. We brengen persona’s tot leven en toetsen in hoeverre we op de goede weg zijn richting de arbeidsmarkt 2025.

Module 3 - De transitie van werk: Anders organiseren

Een andere kijk op werk, HR en de wijze van organiseren

Digitalisering, globalisering, flexibilisering en verregaande specialisering hebben implicaties voor de wijze waarop we werk organiseren. Organisaties zijn gebouwd om mensen, maar in welke mate hebben mensen nog organisaties nodig? Mensen hebben taken, een (deeltijd)baan, steeds vaker meerdere banen en genereren steeds vaker ook buiten de salarisstrook om inkomsten met handel, hobby’s en handige vaardigheden. Hoe kan en zal werk anders georganiseerd worden? Welke transitie vraagt dat van onze HR-systemen en processen? En hoe kan je conventies rondom organiseren effectief doorbreken?

 • Aan de hand van diverse casestudies verkennen we alternatieve manieren om werk te organiseren.
 • Zowel binnen als buiten organisaties houden we andere coördinatievormen tegen het licht.
 • Waarom zijn in deze cases de transities geslaagd? Welke voordelen hebben ze opgeleverd? Wat betekent dat voor HRM? En wat is er voor nodig om de aanjager te zijn van de transitie in je eigen organisatie?

Module 4 - De transitie van de werk: Sociale verantwoordelijkheidsdilemma’s

Hoe kunnen we diverse groepen aan boord krijgen in de werkende samenleving?

Onzeker is wat de impact zal zijn van trends en ontwikkelingen in de arbeidsmarkt op de beschikbaarheid van werk. Hoe zullen de verhoudingen tussen werkgevers, werkenden en sociale partners gaan liggen? Wat wordt de rol van de vakbonden? Welke groepen werkenden hebben steun nodig vanuit de sociale partners: ouderen, lager opgeleiden, allochtonen et cetera?

 • Deze masterclass confronteert de deelnemers met nieuwe ethische dilemma’s, maatschappelijke verantwoordelijkheden en sluimerende polarisaties op de arbeidsmarkt van morgen.
 • Hoe ver gaat de bereidheid van de overheid, het bedrijfsleven en burgers een bijdrage te leveren om brede groepen kwetsbaren aan boord te houden? Welke ervaringen zijn er? Wat werkt wel en wat niet?
 • En welke veranderingen en nieuw beleid mogen we verwachten vanuit een dynamisch politieke krachtenveld?

Module 5 - De (on)mogelijkheid van leven lang leren

Employability in snel veranderende markten stelt (te) hoge eisen aan een leven lang leren

We zijn realistisch genoeg om ons te realiseren dat de baan voor het leven bijna niet meer bestaat. Werk verandert, stelt nieuwe eisen aan onze kennis, vaardigheden, competenties en gedrag. Een toekomst van blijven leren om relevant te blijven op de arbeidsmarkt lijkt noodzakelijk. Maar hoe dan? Wat mag je van mensen verwachten rondom leermotivatie, leervermogen, tijd en geld om te leren en in toenemende mate het volhouden van intensieve cognitieve taken?

 • In een kritische beschouwing op de effectiviteit van leren wordt de huidige leerpraktijk in termen van educatie, opleidingen, cursussen en learning-on-the-job tegen het licht gehouden.
 • Hoe creëer je een daadwerkelijk effectief leerklimaat? Geef je mensen regie over hun eigen leertraject en gericht op employability?
 • Ontdek via aansprekende cases welke succesfactoren voor jouw lerende organisatie relevant zijn.
 • Presenteer voorbeelden uit de eigen praktijk en ontvang opbouwende feedback.
 • Wie zou welke rol moeten spelen om als samenleving een leven lang leren daadwerkelijk invulling te geven?

Module 6 - HR in het tijdperk van de cyborgs!

Hoe technologie de arbeidsmarkt, werk, organisaties en HR radicaal transformeert

Technologie heeft altijd grote implicaties gehad op de ontwikkeling van werk en organisaties. In het aankomend decennium zullen nieuwe technologieën als artificial intelligence, machine learning en smart devices het perspectief op werk, banen en organiseren flink veranderen. Nu al zien we dat digitale platformen effectief de rol vervullen van matchmaker tussen vraag en aanbod. Een groeiend aantal mensen draagt zowel in de cloud als met de crowd bij aan innovatieve ontwikkelingen en grootschalige uitdagingen. Kennis en grip van de impact van technologie op werk is een onmisbare schakel die de toekomst van werk vorm geeft.

#TFOW #work #flexibilisering #Zzp’ers #Stapelbanen

#Talent #generaties #crowdworking

#scenarioplanning #Lifelongeducatie

#Employability #engagement #agile #transition #digtaleplatformen

 • In vogelvlucht maak je kennis met een breed scala aan nieuwe technologische ontwikkelingen die de aankomende jaren impact hebben op de toekomst van werk.
 • Vanuit het denken in mogelijkheden verkennen we de door technologie gedreven transformatie die organisaties doormaken.
 • We adresseren nieuwe perspectieven vanuit de blik van de ondernemer en identificeren de HR-agenda anno 2025 om optimaal gebruik te maken van technologische mogelijkheden.
 • En we staan stil bij de toekomst van het HR-vakgebied als coördinatie, informatie en administratie door automatisering, digitalisering en zelfsturing grotendeels buiten het takenpakket vallen van de HR-professional.
 • Case: wat wordt HR als de coördinatie-, informatie- en administratierol (HR-proces) is verdwenen in een sterk dynamisch veld van resource (flex/zzp).

Module 7 - Your Future of Work; Strijd om de toekomst van werk

Van arbeidsmarktscenario’s 2025 naar strategische opties

In de voorgaande modules heb je vanuit diverse invalshoeken de toekomst van werk verkend. In deze laatste bijeenkomst dompelen we je onder in zeer uiteenlopende arbeidsmarktscenario’s 2025. In teams ga je onderling de strijd aan om de toekomst van werk, organiseren en HR. Elk team wordt uitgedaagd om op specifieke thema’s strategische opties te identificeren die optimaal aansluiten bij de wereld in 2025. In de vorm van een battle strijden de teams om de meest toekomstvalide strategie. In de scenario’s komen veel van de thema’s en dilemma’s bij elkaar. Deze laatste bijeenkomst doet een beroep op de deelnemers qua visie, leiderschap, creativiteit en het accepteren van toekomsten die niet per se anno 2017 wenselijk of te prefereren zijn. Het resultaat van deze inspanning biedt een reeks aan strategische opties om zelf toekomst mee te maken.

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

21 juni 2017